2020.07.03.


A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetének munkatársa, Nagy Zsolt egyetemi docens tanulmánya megjelent Takács Péter professzor 65. születésnapjára készült ünnepi kötetben. (234-243.)

 

ORDO ET CONNEXIO IDEARUM

Ünnepi Kötet

Takács Péter

65. születésnapjára

 

JURIS DICTIO

A Széchenyi István Egyetem

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának Kiadványai

Gondolat Kiadó – SZE DF ÁJK Budapest – Győr, 2020.

Szerkesztette: Prof Dr. Szigeti Péter

 

A tanulmány címe: Gondolatok a jogszociológia általános intellektuális vonalainak kezdeteiről.

 

Takács Péter számos hazai egyetemen végzett kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységet. Széleskörű tevékenységét és érdeklődési körét az is jelzi, hogy a születésnapjára, tiszteletére készült kötet államelmélet és államtörténet, jogelmélet, jogszociológia és etika, európai uniós és nemzetközi jog, alkotmányjog szekciókra bontható.

 

A szerző tanulmánya a jogszociológia területére tartozik, és a szociológia, jogszociológia elméleti kereteinek és empirikus vonalainak összefüggéseire mutat rá.

Bemutatja, hogy az empirizmus és annak térhódítása nem jöhetett volna létre az alapvető szociológiai látásmód és annak módszertani ismerete, továbbá azon elméleti keretek megteremtése nélkül, melyek az említett első két irányvonalat jellemezték. Érdekességképpen említhető, hogy az első irányvonalnak is megvannak az elvi „oszlopai”, a másodiknak is az empirikus oldala. A szociológia is korai nagy ívű elméletekből indult ki, mint Cloud-Henry de Saint-Simon, vagy August Comte elképzelései; ráadásul a pozitivizmus filozófiájából, melynek alapja a tapasztalati tényezők és az azokra való hivatkozás; az eredmény pedig az empirizmus. Továbbá Eugén Ehrlich is elsősorban tapasztalati, szociografikus munkákból eredeztette a társadalmiság jogát, mégis elvi posztulátumokat vont le saját külső megfigyelői tapasztalataiból, vagyis absztrahálta a konkrétumokat. A konkrét empíria elméletté formálódott és így egyfelől segítségére volt a jogszociológiának, mint szakszociológiának.